Pravila konkursa „Budi brz i osvoji slatki Bananica paket”

Pravila konkursa „Budi brz i osvoji slatki Bananica paket”

Bananica ponovo testira vaše znanje, a ovoga puta na Tik Tok stranici!
Saznajte koje pitanje joj je palo na pamet, a odgovor obavezno podelite u komentaru, jer najbrži učesnik dobija na poklon slatki paket.

Za više informacija, pogledajte Pravilnik nagradnog konkursa.

Pravila konkursa “Budi brz i osvoji slatki Bananica paket”

 1. Organizator i svrha sprovođenja konkursa

  Privredno društvo “Atlantic Štark” doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Budi brz i osvoji slatki Bananica paket”.
  Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  • unapređenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.
 2. Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

  Predmet konkursa je aktivacija u kojoj korisnici na TikTok stranici https://www.tiktok.com/@stark_bananica učestvuju u aktivaciji. Najbrži učesnik koji da tačan odgovor na sledeće pitanje: “Koji se prvi Diznijev animirani film pojavio iste godine kad i Bananica, davne 1938. godine?”  i koji prati Bananica TikTok stranicu osvaja slatki paket Bananica.

  Konkurs se sprovodi na Bananica TikTok stranici na teritoriji Republike Srbije. Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, teritoriji i maloletna lica za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika.

  Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa. Zvanična Instagram stranica brenda: https://www.tiktok.com/@stark_bananica

  Trajanje konkursa je od 25.02.2023. do 25.02.2023. do 23:59h, dok se pobednik proglašava 26.02.2023. Dobitnci će biti objavljen na TikTok stranici Bananica dana 26.02.2023. godine u vidu storija i dodatno u komentaru na orginalni video poziva na aktivaciju.

  Prvi učesnik (1) koji najbrže da tačan odgovor na pitanje: “Koji se prvi Diznijev animirani film pojavio iste godine kad i Bananica, davne 1938. godine?” osvaja slatki paket Bananica.

  Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 3. Odabir pobednika i nagrade

  Jedan (1) učesnik osvajaja dve display kutije Core Bananice (jedna display kutija ima – 40 komada) – ukupan broj Bananica u pakletu je osamdeset (80).

  Organizator će kontaktirati dobitnike putem njihovih TikTok profila radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 60 radnih dana od dana proglašenja pobednika.

 4. Uslovi i ograničenja

  Uslov za učešće na konkursu je da korisnik bude fan (da prati) TikTok profil  https://www.tiktok.com/@stark_bananica 

  Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, teritoriji i maloletna lica za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika.

  Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

  Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

  Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici www.bananica.rs

 5. Isporuka poklon Kremastih paketa

  Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u toku 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

  Pobednici su dužni da u roku od 7 dana dostave podatke za slanje paketa. Ako u navedenom roku ne dostave, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamenski pobednik.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

 6. Diskvalifikacija iz konkursa

  Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

  • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
  • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
  • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno,
  • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije
  • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

  Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

 7. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

  Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

  Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

  Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovanii pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

  Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

  Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe

  (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

  Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

  Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

  Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

  Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 8. Saglasnost i prenos prava na korišćenje fotografija

  Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro , bez posebne naknade , te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

  Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku koje objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.

  Učestvovanjem, pobednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.

  Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio fotografiju.

  Pobednik konkursa sva autorska prava, bez obzira na načine i tehnička rešenja za korišćenje, obradu fotografije.

  Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

  Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

  Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

  Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 9. Žalbe i reklamacije

  Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

 10. Porezi

  Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 11. Odgovornosti

  Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,
  • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu.
 12. Ostale odredbe

  Organizator  konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.bananica.rs.

  Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

  U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

  Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid  konkursa ili potpuno zaustavljanje  konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici www.bananica.rs.

U Beogradu 23.02.2023. godine
za Atlantic Štark doo Beograd

Mate Štetić, direktor