Pravila konkursa „Osvoji slatki paket” – Facebook

Pravila konkursa „Osvoji slatki paket” – Facebook

Imate li i vi osobu sa kojom uvek plačete od smeha? Bananica vas poziva da se zajedno priključite njenom uzbudljivom darivanju koje će svima izmamiti osmeh od uva do uva! 🤣
Uz malo kreativnosti i dobrog humora, baš vi možete biti pobednik i osvojiti Bananicinu slatku nagradu! Konkurs traje do 5. aprila, dok se pobednici proglašavaju 6. aprila.
Za više informacija, pogledajte Pravilnik nagradnog konkursa.

Pravila konkursa “Osvoji slatki paket”

 1. Organizator i svrha sprovođenja konkursa

  Privredno društvo “Atlantic Štark” doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Osvoji slatki paket”.
  Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  • unapređenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.
 2. Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

  Predmet konkursa realizuje se na Facebook stranici https://www.facebook.com/StarkBananica/. Potrebno je da korisnici na Facebook stranici https://www.facebook.com/StarkBananica/ ispod objave koja komunicira ovaj konkurs ostave kreativan komentar u kome će napisati svoju originalnu prvoaprilsku šalu, zatim da taguju osobu sa kojom uvek plaču od smeha, kao i da prate Bananica profil i lajkuju objavu konkursa. Pet pobednika sa najkreativnijim komentarima osvajaju po jednu display kutiju Bananice.

  Konkurs se sprovodi na Bananica Facebook stranici na teritoriji Republike Srbije, a mogu da učestvuju svi punoletni građani koji žive na ovoj teritoriji. Zvanična Facebook stranica brenda: https://www.facebook.com/StarkBananica/.

  Trajanje konkursa je od 01.04.2024. do 05.04.2024. do 23:59h, dok se pobednici proglašavaju 06.04.2023. Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici Bananice dana 06.04.2023. godine.

  Neposrednim učešćem u konkursu korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovog Pravilnika.

 3. Odabir pobednika i nagrade

  Pet (5) učesnika koji osvajaju po jednu display kutiju Bananice (40 komada Bananica), bira Organizator.

  Organizator će kontaktirati dobitnike putem njihovih Instagram profila radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 60 radnih dana od dana proglašenja pobednika.

 4. Uslovi i ograničenja

  Uslov za učešće na konkursu je da korisnik prati Instagram stranicu https://www.instagram.com/stark_bananica/.

  Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

  Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

  Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

  Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

  Ova pravila konkursa objavljena su na internet stranici https://bananica.rs/.

 5. Isporuka Bananica dispaly kutije

  Organizator će pobednicima dostaviti poklon Bananica display kutije, najkasnije u toku 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

  Pobednici su dužni da u roku od 7 dana dostave podatke za slanje slatkog paketa. Ako u navedenom roku ne dostave, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamenski pobednik.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim Pravilima.

 6. Diskvalifikacija iz konkursa

  Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obavještenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili mu ne dodijeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahtijeva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

  • učesnik ne ispunjava uslove i kriterije za učešće;
  • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
  • ukoliko Organizator ocijeni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno;
  • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije;
  • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima.

  Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povrijedili prava trećih lica, koja su vlasnici ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima

 7. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u cjelosti prihvataju navedena Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njihove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

  Organizator će sa svim podacima o ličnosti, koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa, postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

  Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

  Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ukoliko to želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

  Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

  Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

  Učesnik takođe može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

  Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

  Svi lični podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacionih i tehničkih mjera, te će se sa istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

  Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 8. Saglasnost i prenos prava na korišćenje fotografija

  Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da posjeduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

  Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku koje objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.

  Učestvovanjem, pobjednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo Organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama ili video snimcima (autorsko djelo) bez obaveze navođenja imena autora.

  Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom u cjelosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi učesnik koji je postavio fotografiju odnosno video snimak.

  Organizator može neograničeno prenositi stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobjednik izričito slaže.

  Pobjednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko djelo, koje je predmet ovog ugovora, ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

  Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u cjelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

  Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 9. Žalbe i reklamacije

  Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti učesnike konkursa.

 10. Porezi

  Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 11. Odgovornosti

  Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posljedice koje su nastale usljed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba;
  • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u konkursu.
 12. Ostale odredbe

  Organizator  konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.bananica.rs.

  Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i Pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

  U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova Pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila daje isključivo Organizator.

  Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid  konkursa ili potpuno zaustavljanje  konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici www.bananica.rs.

U Beogradu 27.02.2024. godine
za Atlantic Štark d.o.o. Beograd
Marko Abramović, direktor