Pravila konkursa „10 kilograma razloga za sreću”

Pravila konkursa „10 kilograma razloga za sreću”

Podeli sa Bananicom koji je za tebe bio najsrećniji trenutak u 2021. godini, a ovoga puta ona daje čak 10 kilograma razloga za sreću!
Za više informacija, pogledaj Pravilnik nagradnog konkursa i saznaj kako možeš da pobediš.

Pravila konkursa “10 kilograma razloga za sreću”

 1. Organizator i svrha sprovođenja konkursa

  Privredno društvo “Atlantic Štark” doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “10 kilograma razloga za sreću”. Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu promocije Organizatora, njegove delatnosti i proizvoda.

 2. Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

  Predmet konkursa je aktivacija u kojoj korisnici na Bananica Instagram profilu https://www.instagram.com/stark_bananica/ u komentaru ispod objave https://www.instagram.com/p/CXA2hOAqDhJ/ ostavljaju svoje odgovore na pitanje koji je to za njih bio najsrećniji trenutak ove godine.

  Sačuvati račune kao dokaz o kupovini Bananica sa ispisima. Račun može biti iz bilo kog prodajnog objekta na teritoriji Republike Srbije, važno je samo da se vidi datum na računu. Datum mora biti u toku nedelje u kojoj se korisnik prijavljuje na učešće u konkursu.

  Konkurs se sprovodi na Bananica Instagram stranici na teritoriji Republike Srbije i na konkursu mogu da učestvuju svi punoletni građani koji imaju prebivalište na ovoj teritoriji.

  Trajanje konkursa je od 03.12.2021. do 28.12.2021. godine. Stručni žiri organizatora bira 1 (jednog) dobitnika konkursa prema kriterijumu: najkreativniji/najzabavniji odgovor koji ispunjava uslove navedene u konkursu. Dobitnik će biti objavljen na Instagram stranici Bananica najkasnije do 10. 01. 2022. godine Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 3. Odabir pobednika i nagrade

  Jednog autora najkreativnijeg/najzabavnijeg komentara bira stručni žiri Organizatora. Nagrada za dobitnika je 10 (deset) kilograma Bananica proizvoda.

  Organizator će kontaktirati dobitnike putem njihovih Instagram profila radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 45 radnih dana od dana proglašenja pobednika.

 4. Uslovi i ograničenja

  Uslov za učešće na konkursu je da Instagram profil učesnika bude javan (public) i da učesnik prati Instagram stranicu Bananice.

  Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

  Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

  Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

  Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

  Ova prаvilа konkursa objavljena su na internet stranici www.bananica.rs

 5. Isporuka poklon paketa

  Organizator će pobedniku dostaviti poklon paket, najkasnije u toku 45 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednikom  koji ispunjava uslove konkursa.

  Pobednik je dužan da u roku od 7 dana računajuči od dana kontaktiranja putem Instagram profila  dostavi podatke za slanje paketa. Ako u navedenom roku ne dostavi podatke, smatra se da je odustao od nagrade i neće se tražiti zamenski pobednik.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

   

 6. Diskvalifikacija iz konkursa

  Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

  • učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće;
  • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
  • ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno,
  • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije
  • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima;

  Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima.

 7. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su u poznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

  Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

  Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u  svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

  Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovanii pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

  Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

  Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

  Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

  Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

  Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

  Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

   

 8. Žalbe i reklamacije

  Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike konkursa.

 9. Porezi

  Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 10. Odgovornosti

  Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posledice koje su nastale usled pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba,
  • neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu.
 11. Ostale odredbe

  Organizator  konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.bananica.rs

  Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom I ovim pravilima, , konačna je i važi za sve učesnike.

  U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

  Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid  konkursa ili potpuno zaustavljanje  konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici www.bananica.rs.

U Beogradu, 01.12.2021. godine
za Atlantic Štark doo Beograd
Marko Njavro, direktor