Sreća nema granice
uz emoji bananice

Upiši tvoj predlog

e-mail
br. telefona

Galerija

Pravila konkursa

„Sreća nema granice uz Emoji Bananice”

Organizator Privredno društvo „Atlantic Štark d.o.o. Beograd“, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd (u daljem tekstu: Organizator), organizuje konkurs pod nazivom „Sreća nema granice uz Emoji Bananice”.

Predmet ovog konkursa je izbor najorginalnijih kratkih poruka (u daljem tekstu: ispis) na omotnicama Bananice koje se sastoje iz tekstualnog i Emoji dela, a koji se postavljaju na sajtu Bananice (Emoji bananice - Bananica).

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs traje od 18.12.2023. do 14.01.2024. godine u 23:59 časova i to:

 1. Prva nedelja aktivacije traje od 18.12.2023. do 24.12.2023. u 00:00, a proglašenje najboljih predloga za prvu nedelju je 25.12.2023.
 2. Druga nedelja aktivacije traje od 25.12 do 31.12.2023. u 00:00, a proglašenje najboljih predloga za drugu nedelju je 03.01.2024.
 3. Treća nedelja aktivacije traje od 01.01. do 07.01. u 23:59, a proglašenje najboljih predloga za treću nedelju 08.01.2024.
 4. Četvrta nedelja aktivacije traje od 08.01.2024. do 14.01.2024. u 23:59, a proglašenje najboljih predloga za četvrtu nedelju, kao i proglašenje dobitnika glavne nagrade je 15.01.2024.
OPIS KONKURSA

Konkurs se organizuje sa ciljem da promoviše proizvod Organizatora.

Konkurs se organizuje na sajtu Emoji bananice - Bananica za sva punoletna lica koji su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnik).

Da bi učestvovao u konkursu, potrebno je da se Učesnik registruje i ostavi svoju e-mail adresu i broj telefona.

Učesnik se upoznaje sa pravilima konkursa na zvaničnim kanalima organizatora konkursa - Instagram profile https://www.instagram.com/stark_bananica, Facebook profilu https://www.facebook.com/StarkBananica i sajtu Emoji bananice - Bananica.

Učesnik učestvuje u Konkursu objavljivanjem originalnih kratkih poruka - Ispisa na sajtu u periodu trajanja konkursa tako što postavlja Ispis koji je učesnik lično kreirao, a koji sadrže tekstualni i Emoji deo koji zajedno daju jedinstvenu poruku. Učesnik je dužan da koristi isključivo Ispis koji je sam osmislio.

Na Landing Page-u nalaze se polja u koja Učesnik treba da upiše svoj originalni Ispis koji je osmislio.

Objavljivanjem svog originalnog Ispisa na sajtu Emoji bananice - Bananica , smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

Ukoliko Učesnik postavi tekst koji je već poznat na sajtu Emoji bananice - Bananica , biće disfalifikovan i neće učestvovati u odabiru dobitnika.

Na kraju svake nedelje trajanja konkursa će biti izabrani i objavljeni nedeljni dobitnici nagrada, a na sajtu Emoji bananice - Bananica će se naći Ispisi koje su poslali svi nedeljni učesnici.

NAGRADE

Tokom trajanja konkursa biće izabrano ukupno 33 (trideset tri) dobitnika, zajedno sa glavnom nagradom. Tokom trajanja aktivacije u prve tri nedelje, deliće se nedeljne nagrade, a poslednje, četvrte nedelje, uz nedeljne nagrade biće dodeljena i glavna nagrada.

Nedeljne nagrade

Prva nedelja:

 1. nagrada: 1 x Eksterni drajv,
 2. nagrada: 1 x Emoji USB,
 3. nagrada: 5 x Caption Cap & Bananica PR paket

Druga nedelja:

 1. nagrada: 1 x Eksterni drajv,
 2. nagrada: 1 x Emoji USB,
 3. nagrada: 5 x Caption Cap & Bananica PR paket

Treća nedelja:

 1. nagrada: 2 x Eksterni drajv,
 2. nagrada: 2 x Emoji USB,
 3. nagrada: 5 x Caption Cap & Bananica PR paket

Četvrta nedelja:

 1. nagrada: 2 x Eksterni drajv,
 2. nagrada: 2 x Emoji USB,
 3. nagrada: 5 x Caption Cap & Bananica PR paket
Glavna nagrada

1x Električni trotinet

Prve i druge nedelje trajanja konkursa se dodeljuju po 1x prva, 1x druga i 5x trećih nagrada, dok se treće i četvrte nedelje dodeljuje 2x prva, 2x druga i 5x trećih nagrada.

Učesnik koji objavi najorginalniji i najkreativniji Ispisi po završetku konkursa dobija glavnu nagradu. Dobitnici nedeljnih nagrada, po oceni stručnog žirija Organizatora, mogu biti izabrani i za dobitnika glavne nagrade.

USLOVI I OGRANIČENJA

Uslov za učešće u konkursu jeste registrovanje na sajtu Emoji bananice - Bananica i objavljivanje Ispisa svoje originalne kombinacije teksta i Emoji-a na sajtu Emoji bananice - Bananica.

Učesnik konkursa može biti izabran kao dobitnik samo ako je ispunio sve gorenavedene uslove.

Pravo učešća imaju sva punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni uži članovi njihovih porodica, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

KRITERIJUM ODABIRA

Kriterijumi za odabir dobitnika su originalnost i kreativnost objavljenih Ispisa koji sadrže tekstualni i Emoji deo.

Po odabiru pobedničkih Ispisa, Organizator će na sajtu Emoji bananice - Bananica objaviti dobitnike nedeljnih nagrada, odnosno glavne nagrade.

PRENOS AUTORSKIH PRAVA

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac svih autorskih prava na postavljenom tekstu, odnosno Ispisu.

Učestvovanjem, dobitnici nedeljnih i glavne nagrade izričito izjavljuju da isključivo organizatoru konkursa prenose predmetno, prostorno i vremenski neograničenosva autorska imovinska prava na Ispisima (autorsko delo) , bez posebne naknade i bez obaveze navođenja imena autora. Na poseban zahtev Organizatora dobitnici nagrada potpisaće posebnu izjavu kojom se sva autorska prava prenose na Organizatora.

Učesnik garantuje da postavljenim tekstom, to jest Ispisom ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede bilo čijeg prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio Ispis na sajtu Emoji bananice - Bananica .

Dobitnici nedeljnih i glavne nagrade izričito izjavljuju da je jedini vlasnik svih autorskih prava na objavljenom tekstu i garantuje da eventualno autorsko delo ne sadrži prava trećih lica

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se učesnik izričito slaže.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom konkursu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke (ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje) u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa - kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ISPORUKA NAGRADA

Organizator će pobednicima dostaviti nagrade, najkasnije u roku od 30 dana nakon što je stupio u kontakt sa dobitnicima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima koji su proglašeni dobitnicima nedeljnih odnosno glavne nagrade u roku određenom u ovim pravilima.

OSTALE ODREDBE

Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika nagrade snosi Organizator. Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici Emoji bananice - Bananica. Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator. Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici Emoji bananice - Bananica.

U Beogradu 19.12.2023. godine
za Atlantic Štark d.o.o. Beograd
Marko Abramović, direktor

Postani deo
Bananica porodice!

Nemoj da propustiš nova dešavanja, jer Bananica uvek ima slatke vesti kojima obraduje svoje verne sladokusce! Naša porodica svakim danom postaje veća i radosnija, budi i ti deo nje. U Bananica univerzumu ima mnogo malih i velikih razloga za sreću, koju želimo da podelimo sa tobom!  Datum rođenja