Sreća nema granice
uz emoji bananice

Upiši tvoj predlog

e-mail
br. telefona

Galerija

Pravila konkursa

„Sreća nema granice uz Emoji Bananice”

Organizator Privredno društvo „Atlantic Štark d.o.o. Beograd“, Bulevar Peka Dapčevića 29, 11 000 Beograd (u daljem tekstu: Organizator), organizuje konkurs pod nazivom „Sreća nema granice uz Emoji Bananice”.

Predmet ovog konkursa je izbor najboljih ISPISA na sajtu Bananice, a koji se sastoje iz tekstualnog i Emoji dela (https://bananica.rs/emoji-bananice/ ).

OPIS KONKURSA

Konkurs traje od 08.12. 2023. do 28.12.2023. godine u 23:59 časova i to:

 1. Prva nedelja aktivacije traje od 08.12 do 14.12 u 00:00, a proglašenje najboljih predloga za prvu nedelju je 15.12.
 2. Druga nedelja aktivacije traje od 15.12 do 21.12 u 00:00, a proglašenje najboljih predloga za drugu nedelju je 22.12.
 3. Treća nedelja aktivacije traje od 22.12 do 28.12 u 23:59, a proglašenje najboljih predloga za treću nedelju, kao i proglašenje dobitnika glavne nagrade je 29.12.

Konkurs se organizuje sa ciljem da promoviše proizvode i usluge Organizatora.

Konkurs se organizuje na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ za sva punoletna lica koji su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnik).

Da bi učestvovao u konkursu, potrebno je da se Učesnik registruje i ostavi svoju e-mail adresu.

Učesnik učestvuje u Konkursu objavljivanjem originalnih Ispisa na sajtu u periodu trajanja konkursa tako što postavlja Ispis koji je lično kreirao, a koji sadrže tekstualni i Emoji deo i zajedno daju jedinstvenu poruku. Učesnik je dužan da koristi isključivo Ispis koji je sam osmislio.

Na Landing Page-u nalaze se polja u koja Učesnik treba da upiše svoj originalni Ispis koji je osmislio.

Učesnici mogu biti izabrani kao dobitnici samo ukoliko su ispunili sve uslove konkursa, to jest objavili svoje originalno osmišljene Ispise na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/.

Ukoliko Učesnik postavi tuđi Ispis na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ , biće disfalifikovan i neće učestvovati u odabiru dobitnika.

Na kraju svake nedelje trajanja konkursa će biti izabrani i objavljeni nedeljni dobitnici nagrada, a na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ će se naći Ispisi koje su poslali svi nedeljni učesnici.

Tokom trajanja konkursa biće izabrano ukupno 13 (trinaest) dobitnika. Tokom trajanja aktivacije u prve tri nedelje, deliće se nedeljne nagrade, a poslednje, četvrte nedelje, uz nedeljne nagrade biće dodeljena i glavna nagrada.

 • Prva nedelja konkursa počinje 08.12. i traje do 14.12. do 00:00
 • Druga nedelja konkursa počinje 15.12. u 00:01 i traje do 21.12. do 00:00
 • Treća nedelja konkursa počinje 22.12. u 00:01 i traje do 28.12. do 23:59
Nedeljne nagrade
 • Prva nagrada: 2 x Eksterni drajv
 • Druga nagrada: 2x Emoji USB
 • Treća nagrada: 6x Caption Cap & Bananica PR paket
Glavna nagrada
 • 1x Električni trotinet i 2x Caption Cap & Bananica PR paket

Svake nedelje se dodeljuje 2x prve nagrade (Eksterni drajv), 2x druge nagrade (Emoji USB) i 6x trećih nagrada (Caption Cap & Bananica PR paket). Najkreativniji i najbolji među svim Ispisima, uključujući i dobitnike nedeljnih nagrada, po završetku konkursa dobija glavnu nagradu i 2x Caption Cap & Bananica PR paketa.

USLOVI I OGRANIČENJA

Uslov za učešće u konkursu jeste registrovanje na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ i objavljivanje Ispisa svoje originalne kombinacije teksta i Emoji-a na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/.

Učesnik konkursa može biti izabran kao dobitnik samo ako je ispunio sve gorenavedene uslove.

Pravo učešća imaju sva punoletna lica, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni uži članovi njihovih porodica, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA I NAGRADE

Učesnik se upoznaje sa pravilima konkursa na zvaničnim kanalima organizatora konkursa - Instagram profile https://www.instagram.com/stark_bananica, Facebook profilu https://www.facebook.com/StarkBananica i sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/.

Objavljivanjem svog originalnog Ispisa na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ , smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

Nakon završetka svake nedelje konkursa, stručni žiri Ogranizatora izabraće po 10 (deset) nedeljnih dobitnika u okviru svake nedelje i dobitnika glavne nagrade.

 • Dobitnici prve nedelje konkursa biće proglašeni 15.12.2023.
 • Dobitnici druge nedelje konkursa biće proglašeni 22.12.2023.
 • Dobitnici treće nedelje konkursa, kao i dobitnik glavne nagrade biće proglašeni 29.12.2023.


KRITERIJUM ODABIRA

Kriterijumi za odabir dobitnika su originalnost i kreativnost objavljenih Ispisa koji sadrže tekstualni i Emoji deo.
Po odabiru pobedničkih Ispisa, Organizator će na sajtu https://bananica.rs/emoji-bananice/ proglasiti dobitnike nagrada.

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE LIČNOG DOBRA I PRENOS AUTORSKIH PRAVA

Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra (ličnih podataka, odnosno ličnog imena) - postavljenom Ispisu, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da poseduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra na postavljenom Ispisu, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenom tekstu, odnosno Ispisu.

Učestvovanjem, pobednik aktivacije izričito izjavljuje da isključivo organizatoru konkursa prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na Ispisima (autorsko delo) bez obaveze navođenja imena autora.
Učesnik garantuje da postavljenim tekstom, to jest Ispisom u celosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi Učesnik koji je postavio Ispis.

Pobednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na i garantuje da autorsko delo koje je predmet ovog ugovora ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

Organizator može neograničeno preneti stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobednik izričito slaže.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu učesnici u celosti prihvataju ova Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

Učesnik koji je učestvovanjem u ovom konkursu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njegove lične podatke (ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje) u svrhu javne objave rezultata nagradnog konkursa - kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

Organizator će sa svim podacima o ličnosti koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog nagradnog konkursa postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa. Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima. Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizirani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti Organizatora o njihovoj promeni.

Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

Učesnik takođe može i uložiti prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

ISPORUKA POKLON PAKETA

Organizator će pobednicima dostaviti poklon pakete, najkasnije u roku od 60 dana nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čije su fotografije odabrane kao pobedničke u roku određenom u ovim pravilima.

OSTALE ODREDBE

Učesnik konkursa, dobitnik poklona, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator. Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici https://bananica.rs/emoji-bananice/. Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator. Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog konkursa ili potpuno zaustavljanje nagradnog konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na internet stranici https://bananica.rs/emoji-bananice/.

U Beogradu 28.11.2023. godine
za Atlantic Štark d.o.o. Beograd
Marko Abramović, direktor

Postani deo
Bananica porodice!

Nemoj da propustiš nova dešavanja, jer Bananica uvek ima slatke vesti kojima obraduje svoje verne sladokusce! Naša porodica svakim danom postaje veća i radosnija, budi i ti deo nje. U Bananica univerzumu ima mnogo malih i velikih razloga za sreću, koju želimo da podelimo sa tobom!  Datum rođenja