Pravila konkursa “Osvoji kutiju Bananica sladoleda”

Pravila konkursa “Osvoji kutiju Bananica sladoleda”

Da li znate koji je narod prvi put doneo sladoled u Evropu? Ako znate, imate mogućnost da učestvujete u našem nagradnom konkursu na našem Tik Tok kanalu, jer učesnik koji prvi odgovori tačno na posatvljeno pitanje, dobija sjajnu osvežavajuću i kremastu nagradu!Za više informacija, pogledajte Pravilnik nagradnog konkursa.

Pravila konkursa “Osvoji kutiju Bananica sladoleda”

 1. Organizator i svrha sprovođenja konkursa

  Privredno društvo “Atlantic Štark” doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Osvoji kutiju Bananica sladoleda”.
  Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  • unapređenja i plasmana proizvoda organizatora u prodajnim objektima.
 2. Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

  Predmet konkursa je aktivacija u kojoj učestvuju korisnici društvene mreže Tik Tok. Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, kao i maloletna lica za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika.

  Učesnici treba da u komentaru ispod objave odgovore tačno na pitanje “Koji narod je prvi put doneo sladoled u Evropu?”. Učesnik koji odgovori prvi tačno na ovo pitanje, osvaja kutiju Bananica sladoleda koja sadrži 36 pojedinačnih Bananica sladoleda.

  Potrebno je da pratie Tik Tok profile @frikom.meda i @stark_bananica.

  Bira se 1 (jedan) dobitnik nagrade na osnovu kriterijuma tačnosti i brzine odgovora na pitanje.

  Konkurs se organizuje za punoletne učesnike koji su navršili 18 godina i koji za vreme trajanja konkursa objave video zapis na svom profilu na društvenoj mreži Tik Tok, uz gore navedene uslove.

  Trajanje konkursa je od 24.07.2023. do 25.07.2023. u 23.59 časova, dok se dobitnik proglašava 26.07.2023, odgovorom na njegov komentar.

  Stručni žiri bira 1 (jednog) dobitnika nagrade konkursa prema kriterijumu: tačan i najbrži odgovor na pitanje “Koji narod je prvi put doneo sladoled u Evropu?”. Dobitniku će se odgovoriti na komentar u kome je napisao najbrži i tačan odgovor. Takođe, dobitnik će biti kontaktiran i direktnom porukom putem njegovog TikTok profila.

  Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 3. Detaljan mehanizam konkursa i nagrada

  Učesnik se upoznaje sa Konkursom na zvaničnom kanalu Organizatora Konkursa: sajt https://bananica.rs/.

  Davanjem odgovora na pitanje u komentaru ispod TikTok-a u kome je pitanje postavljeno, smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

  Učesnik obavezno mora da prati Tik Tok profile https://www.tiktok.com/@stark_bananica i https://www.tiktok.com/@frikom.meda da bi učestvovao u aktivaciji.

 4. Odabir pobednika i nagrade

  Organizator od svih bira 1 (jednog) dobitnika nagrade i to: kutije Bananica sladoleda koja sadrži 36 pojedinačnih Bananica sladoleda.

  Kriterijum za dodelu nagrade učesniku Konkursa je tačnost i brzina odgovora na pitanje postavljeno u TikTok objavi ispod koje se odgovara.

  Organizator će kontaktirati dobitnika putem njegovog Tik Tok profila radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika, na koju će se dostaviti nagrada. Rok za dostavu nagrade je 60 radnih dana od dana proglašenja dobitnika.

  Osvojenu nagradu nije moguće zameniti za druge nagrade ili za gotov novac. Način dostavljanja odnosno preuzimanja nagrade biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

 5. Uslovi i ograničenja

  Uslov za učešće na konkursu je da korisnik prati prati Štark Bananica Tik Tok stranicu (@stark_bananica) i Frikom Meda Tik Tok stranicu (@frikom.meda).

  Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, kao i maloletna lica za čiju prijavu je neophodna saglasnost roditelja, staratelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnika.

  Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod Organizatora, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

  Organizator zadržava pravo da ne uzme u obzir objave koje ne zadovoljavaju uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni objave koje komuniciraju neprikladan sadržaj, širenje mržnje i diskriminacije po bilo kom osnovu.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko dođe do prekida konkursa usled uticaja više sile koju nije mogao sprečiti.

  Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

  Ova pravila konkursa objavljena su na internet stranici https://bananica.rs/.

 6. Isporuka nagrada

  Organizator će pobjednicima dostaviti nagrade, najkasnije u toku 60 radnih dana nakon što je stupio u kontakt sa pobjednicima koji ispunjavaju uslove konkursa.

  Pobjednici su dužni da, u roku od 7 dana, dostave podatke za slanje paketa. Ako u navedenom roku ne dostave podatke, smatra se da su odustali od nagrade i neće se tražiti zamjenski pobjednik.

  Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku određenom u ovim pravilima.

 7. Diskvalifikacija iz konkursa

  Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obavještenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili mu ne dodijeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoji, odnosno zahtijeva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da:

  • učesnik ne ispunjava uslove i kriterije za učešće;
  • ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila;
  • ukoliko Organizator ocijeni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno;
  • ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije;
  • kao i u drugim slučajevima propisanim ovim pravilima.

  Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povrijedili prava trećih lica, koja su vlasnici ovih podataka, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima

 8. Zaštita ličnih podataka i pravo organizatora na objavljivanje podataka o dobitnicima

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici u cjelosti prihvataju navedena Pravila, pristaju da Organizator prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti navedene u ovim Pravilima, te potvrđuju da su upoznati sa svrhom korišćenja njihovih ličnih podataka i postupanja sa istim.

  Učesnik koji je učestvovanjem u ovom programu dao punovažan pristanak na obradu podataka može opozvati taj pristanak u svakom trenutku, pismeno ili usmeno na zapisnik kod Organizatora.

  Učestvovanjem u ovom konkursu učesnici su saglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u štampanom, zvučnom, video materijalu njihove lične podatke ime, prezime, pitanje i druge podatke koje učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata konkursa, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za konkurs. Na poziv Organizatora dobitnik nagrade će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

  Organizator će sa svim podacima o ličnosti, koje će prikupljati i obrađivati u toku ovog konkursa, postupati s posebnom pažnjom, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i drugih relevantnih propisa.

  Organizator, kao rukovalac zbirke ličnih podataka učesnika konkursa, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka isključivo u svrhu sprovođenja konkursa i promotivne svrhe Organizatora, u skladu sa ovim Pravilima.

  Prilikom prijave ili naknadno u toku trajanja konkursa, na poseban upit Organizatora, učesnik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih podataka i za druge svrhe (npr. za automatizovanu obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava Organizatora itd.), te će, ukoliko to želi, dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i obradu u tačno navedene te druge svrhe.

  Tako datu saglasnost učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

  Učesnici imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima koje obrađuje Organizator ili zatražiti ispravak istih, mogu tražiti prestanak korišćenja ili brisanje svojih ličnih podataka u sve ili samo neke svrhe (osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada lični podaci više ne omogućuju identifikaciju), odnosno i prenos podataka pod zakonskim uslovima ili izvršiti odjavu primanja informativnih i promotivnih materijala Organizatora.

  Učesnik takođe može uložiti i prigovor na korišćenje svojih ličnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

  Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korišćenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim materijalima.

  Svi lični podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacionih i tehničkih mjera, te će se sa istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

  Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 9. Saglasnost i prenos prava na korišćenje fotografija

  Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da posjeduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

  Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku koje objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.

  Učestvovanjem, pobjednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo Organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama ili video snimcima (autorsko djelo) bez obaveze navođenja imena autora.

  Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom u cjelosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi učesnik koji je postavio fotografiju odnosno video snimak.

  Organizator može neograničeno prenositi stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobjednik izričito slaže.

  Pobjednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko djelo, koje je predmet ovog ugovora, ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

  Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u cjelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

  Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 10. Žalbe i reklamacije

  Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti učesnike konkursa.

 11. Porezi

  Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 12. Odgovornosti

  Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posljedice koje su nastale usljed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba;
  • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u konkursu.
 13. Ostale odredbe

  Organizator konkursa zadržava pravo na dopune i izmjene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu objaviti na internet stranicihttps://bananica.rs/.

  Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

  U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obavještenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila daje isključivo Organizator.

  Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Pravila, na prekid konkursa ili potpuno zaustavljanje konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Organizator će obavijestiti učesnike obavještenjem na svojoj web stranici https://bananica.rs/.

U Beogradu 14.07.2023. godine
za Atlantic Štark d.o.o. Beograd
Mate Štetić, direktor